Aukce Filatelie

Aukční provize činí 15%


Všeobecné aukční podmínky

Obecná ustanovení

 • Tyto všeobecné a aukční podmínky (dále jen OP) jsou vydány za účelem organizace správy webu (www.filatelie-jakubik.cz) a internetových aukcí pořádaných společností Mgr. Martin Jakubík.
 • Tyto OP se řídí ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
 • Na internetovou aukci se nevztahují ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Účast v aukcích je možná jen po předchozí registraci v rámci registračního formuláře na webu aukční platformy www.livebid.cz .
 • Termíny konání jednotlivých aukcích jsou oznamovány na internetových stránkách (www.filatelie-jakubik.cz), dále pak v aukčním katalogu a prostřednictvím platformy www.livebid.cz.
 • Tyto OP jsou pro všechny účastníky aukce závazné a svou registrací uživatel souhlas s OP stvrzuje.

Výklad základních pojmů

 • Internetová aukce - forma prodeje filatelistických a dalších sběratelských předmětů prostřednictvím webových stránek www.filatelie-jakubik.cz (nebo prostřednictvím aukční platformy www.livebid.cz). Předmět je prodávám za nejvyšší nabídnutou cenu předem neurčeného počtu zájemců, kteří jsou zaregistrováni dle odstavce 1, odrážky e. těchto OP.
 • Předmět internetové aukce - filatelistický předmět nabízený k prodeji a uvedený v aukční katalogu pod konkrétním číslem.
 • Účastník internetové aukce - osoba registrovaná dle odstavce 1, odrážky e. těchto OP. Účastnit aukcí se mohou pouze osoby způsobilé k právnímu jednání.
 • Elektronický příkaz/Limit - cenová nabídka na konkrétní předmět aukce, která je učiněna před konáním samotné aukce, a to prostřednictvím zadání elektronického příkazu dostupného u každého předmětu v rámci elektronického aukčního katalogu.
 • Vyvolávací cena - je minimální cena předmětu, která je uvedena v katalogu.
 • Zahajovací cena - cena navýšená o elektronické příkazy/limity. Tato cena je zveřejněna zpravidla den před samotnou aukcí.
 • Vydražitel - účastník aukce, který v celém průběhu aukce nabídl nejvyšší cenu (prostřednictvím jakékoli možnosti podání nabídky definované v těchto OP). Po zaplacení předmětu se stává jeho majitelem.

Průběh internetové aukce

 • Řídí se podmínkami platformy www.livebid.cz
 • Aukce probíhá v termínu předem určeném a dělí se na 2 částí. V první předaukční části, která trvá zpravidla 3-4 týdny před konáním samotné aukce, je možné limitovat položky. Tato část končí v 23:00 dne předcházejícího samotnému aukčnímu dni. 2 část je tedy samotná aukce.
 • Samotná internetová aukce probíhá jako dražba jednotlivých předmětů dle pořadí určeném v aukčním katalogu. Jednotlivé předměty startují na zahajovací ceně.
 • Ceny jednotlivých položek jsou uvedeny v Kč. Příhozy v rámci internetové aukce se řídí následující tabulkou:


Cena položky (Výše příhozu)
0 - 399,- Kč (20,- Kč)
400 - 999,- Kč (50,- Kč)
1 000 - 1 999,- Kč (100,- Kč)
2 000 - 7 999,- Kč (200,- Kč)
8 000 - 19 999,- Kč (500,- Kč)
20 000 - 49 999,- Kč (1 000,- Kč)
50 000 - 99 999,- Kč (2 000,- Kč)
100 000 - 199 999,- Kč (5 000,- Kč)
nad 200 000,- Kč (10 000,- Kč)

 • Konečná cena je pro vydražitele závazná a není proto možné zrušení příhozu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo přerušit či odložit aukci v případě nenadálých a závažných skutečností, které neumožňují řádné a plnohodnotné konání aukce. Zejména se jedná o přerušení internetového spojení, výpadek elektrického proudu apod.

Způsoby platby a předání předmětu

Předměty vydražené v aukci je nutné zaplatit nejpozději do 10 dnů od skončení aukce.

 • Vydražitel je povinen uhradit konečnou cenu za vydražené předměty navýšenou o aukční přirážku 15%.
 • Celkovou sumu je vydražitel povinen uhradit v termínu splatnosti:

i. Bezhotovostním bankovním převodem na číslo účtu uvedené na faktuře. Poplatky spojené s platbou hradí kupující.

ii. Po předchozí dohodě možno uhradit dobírkou, či osobně

 • Předání předmětu je realizováno:

i. Zasláním na adresu vydražitele:

 • Cenné psaní do 20 000,- Kč - poštovné 120,- Kč
 • Cenné psaní do 80 000,- Kč - poštovné 180,- Kč
 • Cenné psaní nad 80 000,- Kč - dle poštovního tarifu
 • Větší celky (sbírky apod.) primárně osobně, po předchozí domluvě poštou za individuální cenu poštovného dle sazebníku České pošty.
 • Případný příplatek za dobírku 30,- Kč
 • Zásilky do zahraničí - poštovné bude dohodnuto individuálně

ii. Po předchozí dohodě je možné osobní převzetí

 • Odpovědnost za vady předmětů lze uplatnit jen na skryté vady. Předměty jsou prodávány ve stavu, jaký je patrný v popisu a ve vyobrazení v katalogu. V případě položek, u kterých je uvedeno KVP - nelze reklamovat kvalitu, ale jen pravost. V případě sbírek a položek označených jako konvolut, není možné reklamovat.
 • Za pravost a kvalitu dražených předmětů odpovídá jejich vlastník, nikoli provozovatel aukce.
 • Lhůta pro uplatnění vad činí 7 kalendářních dní od převzetí předmětů, nejpozději však 20 kalendářních dnů od skončení aukce.
 • Reklamace lze uplatňovat písemně na adresu provozovatele aukčního webu, nebo elektronicky na email: aukce@filatelie-jakubik.cz
 • Neprodané losy je možné zakoupit po skončení aukce formou nákupu v eshopu na stránkách www.filatelie-jakubik.cz za vyvolávací cenu navýšenou
  o dražební přirážku 13%.

Pravidla příjmu předmětů do aukcí

 • Provozovatel webu www.filatelie-jakubik.cz přebírá předměty do aukce od jejich majitelů po celý rok s tím, že v rámci převzetí dojde k dohodě, do které aukce budou předměty zařazeny.
 • Na veškerý materiál přijatý provozovatelem obdrží dodavatel písemné potvrzení o přijetí.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo nabídnuté předměty do aukce nepřijmout.
 • Od prodaných předmětů se odpočítává provize 5 - 20% z konečné ceny. Výše provize je určena s každým poskytovatelem individuálně po předchozí dohodě. Její výše je odvislá od kvality, vzácnosti a ceny přijímaných předmětů, celkovému množství, hodnotě a pracnosti zpracování. 
 • V případě, že majitel požádá provozovatele před pořádáním aukce, aby upustil od dražby určeného předmětu, zaplatí provozovateli manipulační poplatek ve výši 5%
  z vyvolávací ceny losu + manipulační poplatek 20,- Kč za každý los.

Vysvětlivky a zkratky

xx(**) - nepoužitá, svěží lep bez nálepky
x(*) - nepoužitá, lep se stopou, či s nálepkou
(x) - bez lepu
DV - desková vada
VV - výrobní vada
ZT - zkusmý tisk
DČ - deskové číslo
DZ - desková značka
ST - spojené typy
TL - tiskový list
PL - přepážkový list
Pk - průsvitka
Dvl - drobná vada lepu
Dvp - drobná vada papíru
KVP - kvalita k prohlédnutí
Zk - zkoušeno

Zkratky znalců:

Be - Beneše
Fi - Fischmeister
Gi - Gilbert
Kar - Karásek
Kva - Kvasnička
Le - Lešetický
Mr - Mrňák
Pi - Pittermann
Stu - Stupka
Ša - Šablatúra
Št - Štolfa
Vr - Vrba