Všeobecné aukční podmínky


 1. Obecná ustanovení
  1. Tyto všeobecné a aukční podmínky (dále jen OP) jsou vydány za účelem organizace správy webu (www.filatelie-jakubik.cz) a internetových aukcí pořádaných společností Mgr. Martin Jakubík.
  2. Tyto OP se řídí ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
  3. Na internetovou aukci se nevztahují ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Účast v aukcích je možná jen po předchozí registraci v rámci registračního formuláře na webu aukční platformy www.livebid.cz .
  5. Termíny konání jednotlivých aukcích jsou oznamovány na internetových stránkách (www.filatelie-jakubik.cz), dále pak v aukčním katalogu a prostřednictvím platformy www.livebid.cz.
  6. Tyto OP jsou pro všechny účastníky aukce závazné a svou registrací uživatel souhlas s OP stvrzuje.

 2. Výklad základních pojmů
  1. Internetová aukce - forma prodeje filatelistických a dalších sběratelských předmětů prostřednictvím webových stránek www.filatelie-jakubik.cz (nebo prostřednictvím aukční platformy www.livebid.cz). Předmět je prodávám za nejvyšší nabídnutou cenu předem neurčeného počtu zájemců, kteří jsou zaregistrováni dle odstavce 1, odrážky e. těchto OP.
  2. Předmět internetové aukce - filatelistický předmět nabízený k prodeji a uvedený v aukční katalogu pod konkrétním číslem.
  3. Účastník internetové aukce - osoba registrovaná dle odstavce 1, odrážky e. těchto OP. Účastnit aukcí se mohou pouze osoby způsobilé k právnímu jednání.
  4. Písemný příkaz - cenová nabídka na konkrétní předmět aukce, která je učiněna před konáním samotné aukce, a to prostřednictvím elektronické pošty na adresu aukce@filatelie-jakubik.cz.
  5. Elektronický příkaz - cenová nabídka na konkrétní předmět aukce, která je učiněna před konáním samotné aukce, a to prostřednictvím zadání elektronického příkazu dostupného u každého předmětu v rámci elektronického aukčního katalogu.
  6. Vyvolávací cena - je minimální cena předmětu, která je uvedena v katalogu.
  7. Zahajovací cena - cena navýšená o písemné příkazy a elektronické příkazy. Tato cena je zveřejněna zpravidla den před samotnou aukcí.
  8. Vydražitel - účastník aukce, který v celém průběhu aukce nabídl nejvyšší cenu (prostřednictvím jakékoli možnosti podání nabídky definované v těchto OP). Po zaplacení předmětu se stává jeho majitelem.

 3. Průběh internetové aukce
  1. Řídí se podmínkami platformy www.livebid.cz
  2. Aukce probíhá v termínu předem určeném a dělí se na 2 částí. V první předaukční části, která trvá zpravidla 3-4 týdny před konáním samotné aukce, je možné limitovat položky. Tato část končí v 23:00 dne předcházejícího samotnému aukčnímu dni. 2 část je tedy samotná aukce.
  3. Samotná internetová aukce probíhá jako dražba jednotlivých předmětů dle pořadí určeném v aukčním katalogu. Jednotlivé předměty startují na zahajovací ceně.
  4. Ceny jednotlivých položek jsou uvedeny v Kč. Příhozy v rámci internetové aukce se řídí následující tabulkou:

  5. Cena položky Výše příhozu
   do 399,- Kč 20,- Kč
   400,- Kč - 999,- Kč 50,- Kč
   1 000,- Kč - 1 999,- Kč 100,- Kč
   2 000,- Kč - 7 999,- Kč 200,- Kč
   8 000,- Kč - 19 999,- Kč 500,- Kč
   20 000,- Kč - 49 999,- Kč 1 000,- Kč
   50 000,- Kč - 99 999,- Kč 2 000,- Kč
   100 000,- Kč - 199 999,- Kč 5 000,- Kč
   nad 200 000,- Kč 10 000,- Kč
  6. Konečná cena je pro vydražitele závazná a není proto možné zrušení příhozu.
  7. Provozovatel si vyhrazuje právo přerušit či odložit aukci v případě nenadálých a závažných skutečností, které neumožňují řádné a plnohodnotné konání aukce. Zejména se jedná o přerušení internetového spojení, výpadek elektrického proudu apod.

 4. Způsoby platby a předání předmětu
   Předměty vydražené v aukci je nutné zaplatit nejpozději do 10 dnů od skončení aukce.
  1. Vydražitel je povinen uhradit konečnou cenu za vydražené předměty navýšenou o aukční přirážku 12%.
  2. Celkovou sumu je vydražitel povinen uhradit v termínu splatnosti:
   1. Bezhotovostním bankovním převodem na číslo účtu uvedené na faktuře. Poplatky spojené s platbou hradí kupující.
   2. Po předchozí dohodě možno uhradit dobírkou, či osobně
  3. Předání předmětu je realizováno:
   1. Zasláním na adresu vydražitele:
    1. Cenné psaní do 20 000,- Kč - poštovné 100,- Kč
    2. Cenné psaní do 100 000,- Kč - poštovné 150,- Kč
    3. Cenné psaní nad 100 000,- Kč - dle poštovního tarifu
    4. Větší celky (sbírky apod.) primárně osobně, po předchozí domluvě poštou za individuální cenu poštovného dle sazebníku České pošty.
    5. Případný příplatek za dobírku 30,- Kč
    6. Zásilky do zahraničí - poštovné bude dohodnuto individuálně
   2. Po předchozí dohodě je možné osobní převzetí
  4. Odpovědnost za vady předmětů lze uplatnit jen na skryté vady. Předměty jsou prodávány ve stavu, jaký je patrný v popisu a ve vyobrazení v katalogu. V případě položek, u kterých je uvedeno KVP - nelze reklamovat kvalitu, ale jen pravost. V případě sbírek a položek označených jako konvolut, není možné reklamovat.
  5. Za pravost a kvalitu dražených předmětů odpovídá jejich vlastník, nikoli provozovatel aukce.
  6. Lhůta pro uplatnění vad činí 7 kalendářních dní od převzetí předmětů, nejpozději však 20 kalendářních dnů od skončení aukce.
  7. Reklamace lze uplatňovat písemně na adresu provozovatele aukčního webu, nebo elektronicky na email: aukce@filatelie-jakubik.cz
  8. Neprodané losy je možné zakoupit po skončení aukce formou elektronické žádosti (emailem) na adresu aukce@filatelie-jakubik.cz za vyvolávací cenu navýšenou
   o dražební přirážku 12%.

 5. Pravidla příjmu předmětů do aukcí
  1. Provozovatel webu www.filatelie-jakubik.cz přebírá předměty do aukce od jejich majitelů po celý rok s tím, že v rámci převzetí dojde k dohodě, do které aukce budou předměty zařazeny.
  2. Na veškerý materiál přijatý provozovatelem obdrží dodavatel písemné potvrzení o přijetí.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo nabídnuté předměty do aukce nepřijmout.
  4. Od prodaných předmětů se odpočítává provize 3 - 15% z konečné ceny. Výše provize je určena s každým poskytovatelem individuálně po předchozí dohodě. Její výše je odvislá od kvality, vzácnosti a ceny přijímaných předmětů, celkovému množství a celkové hodnotě.
  5. V případě, že majitel požádá provozovatele před pořádáním aukce, aby upustil od dražby určeného předmětu, zaplatí provozovateli manipulační poplatek ve výši 5%
   z vyvolávací ceny losu + manipulační poplatek 20,- Kč za každý los.

 6. Vysvětlivky a zkratky
   xx(**) - nepoužitá, svěží lep bez nálepky
   x(*) - nepoužitá, lep se stopou, či s nálepkou
   (x) - bez lepu
   DV - desková vada
   VV - výrobní vada
   ZT - zkusmý tisk
   DČ - deskové číslo
   DZ - desková značka
   ST - spojené typy
   TL - tiskový list
   PL - přepážkový list
   Pk - průsvitka
   Dvl - drobná vada lepu
   Dvp - drobná vada papíru
   KVP - kvalita k prohlédnutí
   Zk - zkoušeno

 7. Zkratky znalců:
   Be - Beneše
   Fi - Fischmeister
   Gi - Gilbert
   Kar - Karásek
   Kva - Kvasnička
   Le - Lešetický
   Mr - Mrňák
   Pi - Pittermann
   Stu - Stupka
   Ša - Šablatúra
   Št - Štolfa
   Vr - Vrba